Inleiding 

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities 

1. Capuchon Fashion: gevestigd te Hengelo Gld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 90036417 handelend onder de naam Capuchon Fashion VOF.

2. Website: de website van Capuchon Fashion, te raadplegen via www.capuchonfashion.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Capuchon Fashion en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Capuchon Fashion en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Capuchon Fashion zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Capuchon Fashion slechts bindend, indien en voor zover deze door Capuchon Fashion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van Capuchon Fashion afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Capuchon Fashion kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Capuchon Fashion afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Capuchon Fashion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Capuchon Fashion en het voldoen aan de daarbij door Capuchon Fashion gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Capuchon Fashion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Capuchon Fashion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Capuchon Fashion heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Capuchon Fashion is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Capuchon Fashion daarvan in kennis te stellen, zodat Capuchon Fashion gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Capuchon Fashion is ontvangen, stuurt Capuchon Fashion de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Capuchon Fashion is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel voor vijf uur besteld de volgende dag bezorgd. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Capuchon Fashion.

4. Indien Capuchon Fashion de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Capuchon Fashion raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7. Capuchon Fashion is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Capuchon Fashion binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Na de ontbinding heeft de klant nogmaals een periode van 14 dagen voor het retourneren van de producten.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Capuchon Fashion te retourneren, dan wel binnen deze termijn Capuchon Fashion op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Capuchon Fashion

Raadhuisstraat 21a

7255 BK Hengelo Gld

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Capuchon Fashion volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Capuchon Fashion is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1. Capuchon Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Capuchon Fashion er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Capuchon Fashion, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Capuchon Fashion daarvan in kennis te stellen.

4. Indien Capuchon Fashion de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Capuchon Fashion, dan kan hij bij Capuchon Fashion telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Capuchon Fashion geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Capuchon Fashion binnen twee dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Persoonsgegevens

1. Capuchon Fashion verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

2. Persoonsgegevens worden niet verspreid en worden alleen gebruikt bij Capuchon Fashion.

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Capuchon Fashion gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Capuchon Fashion

Raadhuisstraat 21a

7255 BK, Hengelo GLD

Telefoon: 0575-795185

Email: info@capuchonfashion.nl

KvK 90036417

BTW NL865190288B01

GRATIS VERZENDING VANAF €50,-